Categories
Poetry

Kafi – Najam Hussain Syed

ਕਾਫ਼ੀ

ਵਾਅ ਸਾਹ ਮੈਂਡਾ ਵਾਅ ਸਾਹ ਤੈਂਡਾ
ਅਸਾਂ ਰੁਖ ਟੁਰਨੇ
ਜਿੱਥਾਂ ਪੈਰ ਧਰਨੇ ਉਥੇ ਜੜ ਫੜਨੀ
ਖ਼ੈਰ ਪਾਲਿਆ ਖ਼ੈਰ ਕਰ ਦੇਵਨਾ ਏ
ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਮਾਣੀ
ਆਪ ਧਰਤੀਏਂ ਦਮਾ ਦਮ ਮੇਵਨਾ ਏ
ਤੂੰ ਹੇਂ ਸਾਹ ਆਵਣ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਾਹ ਜਾਵਣ
ਅਸਾਂ ਤ੍ਰੇਲ ਤ੍ਰੁਬਕੇ ਸਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ
ਅੱਖੀਂ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਗ ਸਤਰੰਗ ਕਰਨੀ
ਧੁਪ ਧਾਰ ਉਡਨਾ ਠਾਰ ਧਾਰ ਵਰ੍ਹਨਾ
ਪਾਹੇ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਪੈਰੋਂ ਵਾਹਣੀਆਂ ਦੇ.

– ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੱਯਦ

Categories
Poetry

Varan Bhai Gurdas: Vaar 22

ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੨੨ ਪਉੜੀ ੮

ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਜਗਾਇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ।

ਚੰਦਨ ਵਾਸੁ ਨਿਵਾਸੁ ਵਣਸਪਤਿ ਫਾਲਿਆ।

ਸਲਲੈ ਸਲਲ ਸੰਜੋਗੁ ਤ੍ਰਿਬੇਣੀ ਚਾਲਿਆ।

ਪਵਣੈ ਪਵਣੁ ਸਮਾਇ ਅਨਹਦ ਭਾਲਿਆ।

ਹੀਰੈ ਹੀਰਾ ਬੇਧਿ ਪਰੋਇ ਦਿਖਾਲਿਆ।

ਪਥਰੁ ਪਾਰਸੁ ਹੋਇ ਪਾਰਸੁ ਪਾਲਿਆ।

ਅਨਲ ਪੰਖ ਪੁਤੁ ਹੋਇ ਪਿਤਾ ਸਮ੍ਹਾਲਿਆ।

ਬ੍ਰਹਮੈ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲਾਇ ਸਹਜਿ ਸੁਖਾਲਿਆ ॥੮॥

Jotee Joti Jagaai Deevaa Baaliaa |
As the lamp is lit from the flame of another lamp;

Chandan Vaasu Nivaasu Vanaasapati Dhaaliaa |
as sandal’s fragrance makes the whole vegetation fragrant

Salalai Salali Sanjogu Tribaynee Chaaliaa |
as the water mixing with water acquires the status of trivevi(the confluence of three rivers – Gatiga; Yamuna and Sarasvati);

Pavanai Pavanu Samaai Anahadu Bhaaliaa |
as air after meeting the vital air becomes unstruck melody;

Heerai Heeraa Baydhi Paroi Dikhaaliaa |
as a diamond being perforated by another diamond gets stringed into a necklace;

Pathharu Paarasu Hoi Paarasu Paaliaa |
a stone by becoming the philosopher’s stone performs its feat and

Anal Pankhi Putu Hoi Pitaa Samhaaliaa |
as an anil bird getting birth in the sky promotes the work of its father;

Brahamai Brahamu Milaai Sahaji Sukhaaliaa ||8 ||
likewise the Guru making the Sikh meet the Lord establishes him in the equipoise.

Text Courtesy https://www.searchgurbani.com/bhai-gurdas-vaaran/vaar/22/pauri/8/line/1

Categories
Poetry

Kabir Ji Bhairon Di War (Ai Dhan Mere Har Kay Naon)

ਭੈਰਉ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਘਰੁ 1

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਇਹੁ ਧਨੁ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਉ ॥
ਗਾਂਠਿ ਨ ਬਾਧਉ ਬੇਚਿ ਨ ਖਾਉ ॥1॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਖੇਤੀ ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਬਾਰੀ ॥
ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਜਨੁ ਸਰਨਿ ਤੁਮ੍ਰਾਰੀ ॥1॥
ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਮਾਇਆ ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ॥
ਤੁਮਹਿ ਛੋਡਿ ਜਾਨਉ ਨਹੀ ਦੂਜੀ ॥2॥
ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਬੰਧਿਪ ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਸੰਗਿ ਅੰਤਿ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥3॥
ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਜਿਸੁ ਰਖੈ ਉਦਾਸੁ ॥
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹਉ ਤਾ ਕੋ ਦਾਸੁ ॥4॥1॥

ਧਨੁ = Wealth
ਬੰਧਿਪ = ਸੰਬੰਧੀ Relatives
ਖੇਤੀ = Crop
ਬਾਰੀ = Fields

Categories
Cinema

Notes on Ozu and Bresson

In Transcendental Style in Film: Ozu, Bresson, Dreyer, I compare Ozu with Bresson. They are both minimalists, and they are both concerned with the Other. But East is East and West is West. You can’t go too far in comparing them before you run into some contradictions. Shinto and Christianity present such different concepts of the Wholly Other, you have to almost step back from culture to see that they’re really alike. Christian transcendence implies sacrifice, redemption, transformation. Whereas in Shintoism, the concept of the transcendental implies acceptance emerging.

So films evoking the Other in these opposing cultures will have to be different. If you compare Martin LaSalle (the young man in Bresson’s Pickpocket) with Setsuko Hara, a lot of what’s going on is the same. It’s the same physical attitude. The same restrained emotion. The same cutting pattern. But one is Eastern, and one is Western, I guess. And I think Bresson felt that he had to push you away even further, whereas with Ozu he was working from a tradition of pushing people away. And as Ozu said about an earlier film, Late Autumn: “People complicate the simplest things. Life, which seems complex, suddenly reveals itself as very simple. I wanted to show that in this film. There was something else, too. If needing to show drama in a film, the actors laugh or cry. But this is only explanation. A director can really show what he wants without resorting to an appeal to the emotions. I want to make people feel without resorting to drama. And it’s very difficult. In Late Autumn, I think I was really successful. But the results are still far from perfect.”

This may sound familiar. It sounds very much like Bresson. They both understand the power of withholding. And it is tricky with Bresson because there’s a thin line you have to walk when you’re pushing the audience away while you want them to come toward you. It’s not unlike the power of withholding in any relationship. Playing hard to get or unfeeling may make you seem kind of mysterious and intriguing to people, but it also may drive them away. And so you have to learn how to withhold something in a way that makes the other person really want to come toward you, and in movies it’s not much different.

On Yasujiro Ozu By Paul Schrader, Film Comment 
Following this essay, we watched the two films and had a discussion. These are some pointers to explore from some of the some broad themes we touched upon:

Bresson’s Pickpocket as a meditation on hands– hands as a tool for theft, hands for prayer.

 

Ozu’s films are more like a painting in terms of composition. He used music. His films had a polyphony of voices unlike Pickpocket’s interiority of  one man. All Ozu’s characters were given importance and worked in a harmony to achieve a sense of truth or resolution. Ozu’s films also had a lot of different kinds of characters, and sounds (such as trains, every day conversations, movement)

Ozu has more composition, stillness, movement becomes defined around that stillness– the camera remains as people go about their daily chores, a frame of a train returning and a shot of the house we visited this morning brings us to a change of time, and often a lot has changed in the lives in this timeframe as well.

iIixQEvof48QNdsb65bsUrBM3McAIf_large

 

Bresson has more movement, orchestration, fragmentation. The camera not only moves but breaks the whole into parts. The scenes where the pickpocket learns how to, well, pick a pocket more skillfully, it almost feels like a dance, an orchestration of the hands achieving a new skill. The hands must also become more ‘agile’ or nimble to achieve this.

Ozu: lack of plot, the same story comes to us in different ways– the daughter from Late Spring is the mother in Late Autumn, a circularity of feeling is transferred from one story to another. In each film some idea of ‘truth’ (not a literal truth, but as essence of life) comes through acceptance. Acceptance of loss, death must turn into a celebration of life– is this the Eastern/ oriental spirituality that was being touched upon in the essay?

In Bresson, a sense of feeling or the way out of numbness comes through faith. A man who must resort to being a pickpocket because society has failed him, suddenly wants to ‘feel’ again.

Ozu and Bresson, some binaries:
Faith/ materiality
Wholeness vs, fragmentedness
simplicity vs complexity
universal truth vs an individual sense of realization

In Ozu, the sense of truth comes in an everyday act. Characters come to a sense of truth, a passing of time, the peeling of an apple is suddenly not just an act of uncovering the fruit, it becomes an act of uncovering the truth– the absence of the daughter must come to be accepted and everyday movements and habits must be readjusted to this new truth.

The folding of clothes is like the folding of chapter, a turning of the page to go further in the book.

In the journey of the pickpocket, there is a meditation. The agency of change or realisation is led by an event, a series of happenings. Plot, occurence in not incidental, like it is in Ozu, it becomes very important to the character’s transformation.

Ozu has a space for the feminine, there are also middle class characters

While Bresson, Kurosawa have characters from all walks of life, but often the masculine takes the centrestage in the narrative

 

–  Diti Pujara’s notes from a Hangout call with Kiran Rajhans, Shashank Walia and Jasdeep Singh on 25 April 2020

Categories
Poetry

ਦੀਨੁ ਬਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ਦਿਵਾਨੇ ਦੀਨੁ ਬਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ॥

ਮਾਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

ਦੀਨੁ ਬਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ਦਿਵਾਨੇ ਦੀਨੁ ਬਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ॥

ਪੇਟੁ ਭਰਿਓ ਪਸੂਆ ਜਿਉ ਸੋਇਓ ਮਨੁਖੁ ਜਨਮੁ ਹੈ ਹਾਰਿਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕਬਹੂ ਨਹੀ ਕੀਨੀ ਰਚਿਓ ਧੰਧੈ ਝੂਠ ॥

ਸੁਆਨ ਸੂਕਰ ਬਾਇਸ ਜਿਵੈ ਭਟਕਤੁ ਚਾਲਿਓ ਊਠਿ ॥੧॥

ਆਪਸ ਕਉ ਦੀਰਘੁ ਕਰਿ ਜਾਨੈ ਅਉਰਨ ਕਉ ਲਗ ਮਾਤ ॥

ਮਨਸਾ ਬਾਚਾ ਕਰਮਨਾ ਮੈ ਦੇਖੇ ਦੋਜਕ ਜਾਤ ॥੨॥

ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਚਾਤੁਰੀ ਬਾਜੀਗਰ ਬੇਕਾਮ ॥

ਨਿੰਦਾ ਕਰਤੇ ਜਨਮੁ ਸਿਰਾਨੋ ਕਬਹੂ ਨ ਸਿਮਰਿਓ ਰਾਮੁ ॥੩॥

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਚੇਤੈ ਨਹੀ ਮੂਰਖੁ ਮੁਗਧੁ ਗਵਾਰੁ ॥

ਰਾਮੁ ਨਾਮੁ ਜਾਨਿਓ ਨਹੀ ਕੈਸੇ ਉਤਰਸਿ ਪਾਰਿ ॥੪॥੧॥

http://www.srigranth.org/servlet/gurbani.gurbani?Action=KeertanPage&K=1105&L=14&Lang=1&I=20728

Categories
Programming

Print log4j logs from jUnit tests

static {
  Logger rootLogger = Logger.getRootLogger();
  rootLogger.setLevel(Level.INFO);
  rootLogger.addAppender(new ConsoleAppender(
      new PatternLayout("%-6r [%p] %c - %m%n")));
}
Categories
Programming

Convert MP4 to AVI, playable at Panasonic TVs

ffmpeg -i input.mp4 -s hd720 -vcodec mpeg4 -qscale 0 -ac 2 -acodec mp2 -ar 48000 -ab 192k -f avi -vtag XVID output.avi

Categories
Notes

Ada Lovelace Day – Leah Culver

Though internet spreads the word at lightening speed, but i came to know about Ada Lovelace Day 3 days late.  Pardon my ignorance.

To quote from website http://findingada.com/

Ada Lovelace Day is an international day of blogging to draw attention to women excelling in technology

Who was Ada ?

Ada Lovelace wrote the world’s first computer programmes for the Analytical Engine, a general-purpose machine that Charles Babbage had invented.

Influences :

The computer language Ada, created by the U.S. Defense Department, was named after Lovelace

The name that promptly came to my mind of  woman in technology i admire is :

Leah Culver

She was founder and lead developer of  Pownce (a twitter clone), She has contributed to OAuth and many more open source projects and another important thing she writes code in  python :).

Nowdays she works with SixApart.

Its not too late to celebrate i think, spread the word and tell the world about women you admire in technology.


Categories
Notes

Daily Links 12/01/09

Categories
Programming

Delhi Barcamp5 – Takeaways

The Sprouted Delhi BarCamp 5 was exhilarating an experience, Although it was not as glittering as expected from the sponsorships and registrations.

The formal/informal inauguration was done by the behind the scenes slide show and video by picturulize featuring the key guys behind this wonderful unconference.

Then the talks/sessions proceeded, I attended a talk on Pylons and Schevo , It seems Pylons might be better than django in terms of modularity, but django has become a rockstar for python community and  django has much more active community than pylons.

The other talk i really liked was about Building a scalable architecture of web applications by Bhavin Turakhia, CEO Directi, It was very much power packed and a must see for any web developer.

The talk of the day was The Global Financial Crisis and India by Pankaj from Teknatus, It was very interactive talk and if we can get the video of the talk that would be far more informative, It tells about the harsh realities India might face in near future. Some keypoints of the talks were :

 • Indian Economy is very much integrated  with global economy, so it is prone to be hit by global slowdown, we may see its consequences in coming six months or so.
 • 30 years back Indian saved 70 percent of there income, These days it has gone down to 11 percent. So the if the economic disaster strikes, It is going to be a nightmare for many.
 • The US financial crisis is result of sheer ignorance of US policy makers and same can happen to India

This presentation was a big hit with the listeners, it got extended to 90 minutes session from an alloted 30 minutes. The day ended with the coyright infringement talk by twilightfairy and how she fought with mainstream media big wig TOI for her rights .

The second day of barcamp started with an interactive discussion about blogging and as the participants arrived ,There was a talk by Barcamp4 and Barcamp5 Coordinator Piyush about Entrepreneurs and Marriages, as most of the Entrepreneurs face matrimonial issues , There was very healthy discussion about it .

Fabian form Ubuntu told the audience about its importance. A hackathon was called on by two young hackers Pratul and Parteek , but it turned out to be a ubuntu installation and  support session for newbies.

Nikhil from Medianama, interacted with enterprenures about there ventures. The day ended with a call to change the conversation to ‘Poverty’ on blog action day by simply arun.

You can search youtube and slide share with tag bcd5 for videos and slides respectively.